Vårt dotterbolag Convise breddar nu sitt tjänsteerbjudande till att även inkludera konsulttjänster kopplade till brand och risk. Syftet är att vara ett komplement och stöd till den huvudsakliga verksamheten inom sprinklerprojektering. Det är bolagets nyanställda brand- och riskingenjör Simon Nilsson som startar upp den nya avdelningen och som inledningsvis leder arbetet tillsammans med en kollega som ansluter efter årsskiftet.

– Vi har en bred kompetens och kan erbjuda alla typer av arbeten inom brand-och riskkonsulttjänster, både när det kommer till nybyggnads- och ombyggnadsprojekt samt se till så att dessa uppfyller gällande bygglagstiftning, eventuell arbetsmiljölagstiftning och egna ambitioner, säger Simon Nilsson.

Hur kommer det dagliga arbetet som brandkonsult att se ut?

– Det dagliga arbetet kommer framförallt att innefatta framtagande av brandskyddsbeskrivningar, analytisk dimensionering av brandskydd, dokumentation och brandritningar. Vi kommer också att säkerställa brandskydd vid nybyggnads- och ombyggnadsprojekt, men vi utför även inventering av befintligt brandskydd. I slutskedet av byggnationer utför vi kontroller för att säkerställa att brandskyddet uppfyller ställda krav. En annan del av arbete är att säkerställa att hanteringen av brandfarlig vara uppfyller gällande lagstiftning, till exempel genom att upprätta riskutredningar eller klassningsplaner. 

Inom verksamheten finns brandingenjörer med mångårig yrkeserfarenhet som har arbetat i mindre bostads- och skolprojekt till mer komplexa projekt som kommersiella lokaler och läkemedelsindustrier. 

– I vårt arbete strävar vi alltid efter att få ett kostnadseffektivt och hållbart utförande utan att tumma på brand- och utrymningssäkerheten. För att kunna nå detta är vår lyhördhet till kunden samt vår breda kompetens och erfarenhet viktiga parametrar för att nå ett lyckat resultat, menar Simon.

 

Läs mer om det nya affärsområdet på Convise hemsida under Brand och Risk

Kontakt: 
Simon Nilsson
Brand- och riskingenjör, Certifierad sakkunnig inom brandskydd, SAK 3, behörighet K
simon.nilsson@convise.se